Wysoki kontrast

Samorząd Gminy Jasło uchwalił przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022. Decyzje w sprawie pomocy rodzinom zapadły podczas ostatniej majowej Sesji Rady Gminy. Radni przyjęli program, który zakłada tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez profilaktykę i wsparcie dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jest to kontynuacja działań wspierania rodziny realizowanych od 2017 r. 

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Tylko w ubiegłym roku 346 rodzin w Gminie Jasło objętych było pomocą społeczną, w tym 130 rodzin z dziećmi. W świetle danych wynika, że główną przyczyną przyznawania pomocy było ubóstwo, zdiagnozowane w 240 rodzinach korzystających ze wsparcia, bezrobocie występujące w 182 rodzinach, niepełnosprawność - w  148 rodzinach  oraz  długotrwała lub ciężka choroba występujące w 99 rodzinach. Problemem, który występował w 40 rodzinach była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Występowanie tej dysfunkcji wiąże się często z koniecznością przyznania rodzinie wsparcia asystenta rodziny.  

Wdrożenie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasło na lata 2020-2022 wymaga zaangażowania wszystkich osób i podmiotów, których aktywność wiąże się ze wspieraniem rodziny i dziecka, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, instytucji oświatowych i ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych. System opierać się będzie na szybkim i skutecznym przepływie informacji między instytucjami, a także na tworzeniu zespołów wspierających rodziny w kryzysie. 

Oczekiwanym efektem działań ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie negatywnych postaw oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka.

 

Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Gratulujemy Panie Prezydencie

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Jasło (12 lipca 2020 r.)

Prezes PGNiG w zabytkowym kościele św. Doroty w Trzcinicy

PGNiG przekazało powodzianom sprzęt AGD

Konsultacje z mieszkańcami poszkodowanymi w powodzi

Zasady udzielenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

Zbiórka dla powodzian w Trzcinicy

Apel o pomoc dla powodzian

100 tys. zł dla Gminy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził powodzian

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!