Wysoki kontrast

Regionalne dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element polityki samorządowej Gminy Jasło. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023 jest wyrazem troski władz samorządowych oraz mieszkańców gminy o dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Przyjęta na mocy uchwały Rady Gminy strategia ma służyć zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. 

Nakreślone kierunki działań mają stopniowo prowadzić do poprawy stanu zachowania zabytków oraz lepszego ich udostępnienia i turystycznego wykorzystania. Dokument wskazuje wartości krajobrazu kulturowego gminy oraz potrzeby utrwalenia świadomości w społecznościach lokalnych, związane z koniecznością dbałości o dziedzictwo.

Gmina Jasło, położona w południowo-zachodniej części Podkarpacia, ma wielowiekową historię. Pośród gminnych miejscowości najstarszą metrykę posiadają Szebnie, których dzieje sięgają przynajmniej początku XII wieku. Trudno zarysować wspólną historię dla wszystkich miejscowości, jako że każda z osobna jest na swój sposób wyjątkowa. Łączy je fakt, że aż dziesięć z nich zostało założonych na mocy dekretów królewskich, są to: Brzyście, Gorajowice, Jareniówka, Łaski, Niegłowice, Osobnica, Sobniów, Trzcinica, Wolica, Żółków.

Teren gminy obfituje w zabytki nieruchome, do których należą kościoły, dzwonnice kościelne, plebanie, kaplice, zabudowania dworskie, parki, tradycyjne budownictwo drewniane, a także cmentarze rzymskokatolickie oraz cmentarze i miejsca pamięci ofiar z okresu obydwu wojen światowych.  Najstarszą i najcenniejszą świątynią na terenie gminy Jasło jest dawny kościół parafialny pw. św. Doroty w Trzcinicy, niemniej cenne są świątynie w Szebniach, Osobnicy, Warzycach oraz kaplice grobowe na cmentarzach wyznaniowych. Architektura o charakterze dworsko-parkowym zlokalizowana jest w Szebniach, Trzcinicy, Wolicy, a w Zimnej Wodzie zachowało się założenie parkowe. Cmentarze z okresu I wojny światowej należą do tzw. II Okręgu Cmentarnego, a zlokalizowane są w Bierówce, Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. Miejsca pamięci ofiar terroru hitlerowskiego zlokalizowane są w Bierówce, Łaskach oraz Warzycach.

Cennym dziedzictwem gminy są zabytki ruchome, które znajdują się m.in. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Osobnicy, dawnym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach, dawnym kościele parafialnym pw. św. Doroty w Trzcinicy czy kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Warzycach. Zachowany jest również bogaty zespół zabytkowych nagrobków w Szebniach, Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach. Nagrobki o zabytkowym charakterze stanowią także wyposażenie cmentarzy wojennych. 

W położonej na styku kilku regionów geograficznych Gminie Jasło znajdują się cenne zabytki archeologiczne. Zewidencjonowanych jest 239 stanowisk archeologicznych. Do najcenniejszych, nie tylko w skali regionu, ale całego kraju, należy grodzisko w Trzcinicy, gdzie znajduje się skansen archeologiczny „Karpacka Troja”. Odkrycia dokonane w Trzcinicy w ostatnich dziesięcioleciach stanowią jedne z najważniejszych i najbardziej spektakularnych odkryć w najnowszych dziejach polskiej archeologii. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jasło na lata 2020-2023 zakłada stąd współdziałanie władz gminy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych, przedstawicielami Kościołów, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami regionalnymi i ośrodkami naukowymi. Z dbałością o dziedzictwo kulturowe samorząd prowadził będzie działania prawne, finansowe, programowe oraz działania stymulujące poprzez promocję i edukację. 

 

Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przystępuje do realizacji bezpłatnych badań próbek wody ze studni przydomowych

Komunikaty Gminne o koronawirusie

Gratulujemy Panie Prezydencie

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Jasło (12 lipca 2020 r.)

Prezes PGNiG w zabytkowym kościele św. Doroty w Trzcinicy

PGNiG przekazało powodzianom sprzęt AGD

Konsultacje z mieszkańcami poszkodowanymi w powodzi

Zasady udzielenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

Zbiórka dla powodzian w Trzcinicy

Apel o pomoc dla powodzian

100 tys. zł dla Gminy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził powodzian

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!