Wysoki kontrast

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADAŃ W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

 


 

 


 

BEZPŁATNE TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI PANDEMII COVID-19
 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego psychologicznego wsparcia telefonicznego udzielanego przez psychoterapeutów Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

 

Imię i nazwisko Numer kontaktowy Dni i godziny dyżurów
Iwona Barabasz 600 186 127 piątek 17.00 – 20.00
Agnieszka Binkowska 502 102 317 wtorek 10. 00 – 12.00
Maciej Ćwik 662 234 604 wtorek 10.30 – 11.30
Beata Guzek 783 678 635 środa 18.00 – 19.00
Paweł Kopeć 534 066 978 wtorek 19.00 – 20.00
czwartek 10.00 – 11.00
Kamila Makara – Czułno 697 363 288 środa 12.00 – 13.00
Jacek Pasternak 604 794 670 poniedziałek 18.00 – 20.00
Agnieszka Polańczyk - Ciskał 501 242 297 poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 – 12.00
Małgorzata Zioło 503 025 888 poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00
Renata Zuba 881 442 883 piątek 16.00 – 17.00


 


 

INFORMACJA TELEANIOŁ

 

Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że nadal prowadzona jest rekrutacja do projektu „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”.

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, nabór prowadzony jest obecnie:

● pocztą tradycyjną, dokumenty należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4 z dopiskiem TELEANIOŁ – rekrutacja,
drogą elektroniczną dokumenty należy przesłać na adres e-mail : atrzeciak@gops.gminajaslo.pl lub ikies@gops.gminajaslo.pl,
poprzez dostarczenie dokumentów do Punktu Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy
 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.gminajaslo.pl w zakładce TELEANIOŁ JASIELSKI, szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów 
13 44366 60 lub 13 44366 42.

Osoby które już złożyły komplet dokumentów prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji. 

ZAMKNIĘCIE BUDYNKU URZĘDU GMINY JASŁO
DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta

 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 509 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. z 2020r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Jasło oraz koniecznością podjęcia wzmożonych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 23 marca 2020 roku do odwołania zamykam budynek Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta.

2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwić w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.

3. Wejście do Urzędu Gminy Jasło będzie możliwe tylko po uprzednim umówieniu wizyty i tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

 


 

ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH PLACÓW ZABAW
NA TERENIE GMINY JASŁO

 

Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Jasło

 

Na podstawie art. 30. ust. 2, pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późń. zm.), w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnym rozwiązaniach związanach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374 z 2020 r.) zarządzam co następuje:§ 1

W związku z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi COVID-19 zalecanymi przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, zamykam wszystkie gminne place zabaw na terenie Gminy Jasło do odwołania.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem.


§3

Zarządzenie niniejsze podaje sie do wiadomości publicznej poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.


§4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

 


 

WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE
 

 
W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, że zamknięcie tutejszego Ośrodka nie wstrzymuje pracy oraz działań pomocowych. Wszelkie wnioski mieszkańcy mogą składać drogą emailową, elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP) lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Jasło. Ponadto informujemy, że sprawy załatwiane będą również poprzez rozmowy telefoniczne, dlatego prosimy o dołączanie aktualnych numerów telefonu.
 
 
Nazwisko i imię e-mail Telefon
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 43
13 448 13 57
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl 13 442 11 23
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 54
 
 
Szpak Halina
 
hszpak@gops.gminajaslo.pl
Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych (500 +), Dobry Start
 
 
Lazar Paulina
 
plazar@gops.gminajaslo.pl  
 
13 448 55 92
 
 
Woźniak
Karolina
 
kwozniak@gops.gminajaslo.pl
Wykaz Sołectw obsługiwanych przez poszczególnych pracowników socjalnych
Antoniou Grażyna gantoniou@gops.gminajaslo.pl  
 
 
 
 
13 443 66 60
Opacie
Kowalowy
Wolica
Łaski
Żółków
 
Kieś Iwona ikies@gops.gminajaslo.pl Niegłowice
Niepla
Bierówka
Chrząstówka
Łaski
Herbut Anna aherbut@gops.gminajaslo.pl Szebnie
Kowalowy
Gorajowice
Warzyce
Staniszewska Magdalena mstaniszewska@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Trzcinica
Brzyście
Jareniówka
Zimna Woda
Szebnie
Banach Marta mbanach@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 41
Trzcinica
Szebnie
Sobniów
Gorczyca Karolina kgorczyca@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Łaski
Trzeciak-Warchoła Aneta atrzeciak@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42 Osobnica
Asystent Rodziny
Myśliwiec Alicja amysliwiec@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 60
Inspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Władysława Kurowska
 
wkurowska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42


 

INFORMACJA O ZASADACH PRACY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM MIEJSKO-GMINNYM ZOZ W JAŚLE


Wszystkie przychodnie SP MG ZOZ w Jaśle
oraz 
ośrodki zdrowia w Szebniach i Osobnicy z dniem 25 maja b.r. zostały otwarte dla pacjentów.
 

Na telefon możesz uzyskać receptę oraz teleporadę lekarską.
  • Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się planowo zgodnie z rejestracją.
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych i dzieci funkcjonuję w dniach jak dotychczas.
  • Gabinety stomatologiczne oraz poradnia chirurgii stomatologicznej pracują normalnie każdego dnia.
  • Badania laboratoryjne pobieramy codziennie od godz. 7 we wszystkich placówkach.
  • Poradnia medycyny sportowej planowo realizuje przyjęcia.
  • Poradnia medycyny pracy rozpoczyna działalność od 18 maja b.r.
  • Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży realizujemy zgodnie z kalendarzem szczepień.
 
Telefony do poradni :
Przychodnia Rejonowa Nr 1
ul. Mickiewicza 4, Jasło

tel. 13 4464085
tel. 13 4462954

Przychodnia Rejonowa Nr 2
ul. Baczyńskiego 27, Jasło

Recepty można zamawiać emailem. W wiadomości mailowej należy podać PESEL, numer telefonu pacjenta, dokładną nazwę leku i dawkę oraz dawkowanie. Czas wystawienia recepty do 2 dni roboczych.
(Poradnia Ogólna)
tel. 13 4469133
email : bo@zozjaslo.pl
(Poradnia dziecięca)
tel. 13 4469402
email : pp@zozjaslo.pl
dodatkowy tel.  607 963 999

Przychodnia Rejonowa "RAFINERIA"
ul. 3-go Maja 101, Jasło

tel. 13 4410269
dodatkowy tel. 731 911 388

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szebniach
Szebnie 46 tel. 13 4428094

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Osobnicy
Osobnica 851 tel. 13 4427029


 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

            


 

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA URZĘDU GMINY JASŁO

 

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

 

        Na podstawie art 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

   § 1. W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami - Urząd Gminy od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

   2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwiać w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                           
                                                                                                                                  Wójt Gminy Jasło
                                                                                                                                   Wojciech Piękoś
 


 

APEL O OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW
W URZĘDZIE GMINY JASŁO


W przypadku braku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jasło, prosi się o załatwianie ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Podkreśla się również, że wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać za pośrednictwem internetu. 
Sytuacja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 
PŁATNOŚCI NA KONTO BANKOWE

 
Prosimy o dokonywanie płatności na rzecz Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na konto bankowe.


 
  • Podatek
Opłata za podatek może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Podatek nazwisko i imię, adres lub GRU/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
  • Kanalizacja
Wpłaty należności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za kanalizację należy wpłacać na konto ING Bank Śląski S.A. Nr 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008
 
  • Odpady komunalne
Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
 

 

INFORMACJA O KONTAKCIE ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 
Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
skontaktuj się TELEFONICZNIE
z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną
tel. 13 446-30-08 wew. 26
tel. alarmowy 500 544 035

  

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 
  

ODWOŁANE WYBORY CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ ŁASKI-SOBNIÓW
 Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 12 marca 2020 r.


uchylające Zarządzenie 26/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaski-Sobniów

 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz . 506 z późn. zm. ) oraz § 16 ust. 1 i § 22 ust. 4 statutu sołectwa Łaski – Sobniów stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX/285/06 Rady Gminy Jasło z dnia 26 października 2006 r., Nr 152, poz. 2617 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
   §1. Uchylam Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaski-Sobniów w związku z zagrożeniem koronawirusem.
    §2. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jasło.
    §3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Jasło
 Wojciech Piękoś
  
 
 

 

PRZERWA W PRACY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
 

W okresie od 12 marca br. do odwołania świetlice środowiskowe funkcjonujące w miejscowościach na terenie Gminy Jasło będą nieczynne. Jest to związane z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Zobacz również

Wybory Prezydenta RP 2020

Kapela Trzcinicoki Matce Bożej

Położona została nowa nawierzchnia na drodze w Warzycach

Dzień Samorządu Terytorialnego

W Gminie Jasło najmłodsze dzieci wracają do szkół

Wiosenne koszenie traw w Gminie Jasło

Przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorów szkół

Szkoły przygotowane na przyjęcie uczniów z klas I-III oraz na konsultacje dla ósmoklasistów

„Zdalna szkoła” – laptopy dla uczniów z Gminy Jasło

W Warzycach wyremontowana droga już służy mieszkańcom

Chronimy pszczoły

100. Rocznica Urodzin Patrona Szkoły Podstawowej w Niepli

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!