Wysoki kontrast

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminajaslo.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Heuristic 38-400 Krosno Pużaka 51B

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA) - częściowo zgodny

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np.Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • zmiana wielkości czcionki dla całego serwisu
 • zmiana wielkości czcionki dla artykułów
 • zmiana wielkości odstępów między słowami
 • zmiana wielkości odstępów między akapitami
 • zmiana wielkości odstępów między interliniami 
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki m.in. Tab, Shift + Tab, strzałek oraz Enter. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności

 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie - każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o spójną nawigację oraz tzw. okruszki wskazującą bieżące położenie.
 • Serwis prawidłowo wykorzystuje nagłówki oraz hierarchię - H1 - H6.
 • Serwis prawidłowo używa list wypunktowań. 
 • Wszystkie formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane.
 • Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem.
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Serwis prawidłowo wykorzystuje ruch i animacje – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
 • Wszystkie strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
 • Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
 • Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 • Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
 • Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 • Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
 • Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 • Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
 • Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 • Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
 • Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
 • Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
 • Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
 • Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej.
 • Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
 • W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA.
 • Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu.
 • Serwis zawiera technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność jak Java Script, PDF, ARIA.
 • W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast.
 • Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej.
 • Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny.
 • W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
 • Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
  • Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron
  • Przyciski powiększenia są widoczne
  • Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.
    

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Jakub Godfryd Adres poczty elektronicznej: dostepnosc@gminajaslo.pl Numer telefonu 13 44 366 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.