Wysoki kontrast
Dz.U.2003.77.687 z dnia 2003.05.08
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2003r.
Wejście w życie:
 23 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)


z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr
111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
   1) amerykański pit bull terrier;
   2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
   3) buldog amerykański;
   4) dog argentyński;
   5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
   6) tosa inu;
   7) rottweiler;
   8) akbash dog;
   9) anatolian karabash;
   10) moskiewski stróżujący;
   11) owczarek kaukaski.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków
wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -
administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z
2002 r. Nr 135, poz. 1141.

 

Zobacz również

Akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi i dzikimi

Doustne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło

Ogłoszenie o zakazie puszczania psów bez nadzoru właściciela/opiekuna