Wysoki kontrast

INFORMACJA – Odpady komunalne

 
Rada Gminy Jasło Uchwałą Nr XVII/124/2019 z dnia 21 listopada 2019r. zatwierdziła od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
20,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Ponadto, rada gminy wprowadziła ulgę w wysokości 5,40 zł od osoby na miesiąc, w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
16,93 zł za worek o pojemności 120 litrów
11,82 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
54,18 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
344,78 zł za pojemnik o pojemności  7 m³
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:
169,00 zł za rok od nieruchomości (opłata ryczałtowa bez względu na długość korzystania
z nieruchomości).
 
Opłata za odpady komunalne, to stawka opłaty wyłącznie za odpady selektywnie zbierane. W przypadku, gdy podmiot zbierający odpady zgłosi do gminy, że odpady nie są selektywnie zbierane, wójt jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej w wysokości równej czterokrotności stawki podstawowej - zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Jasło.


WAŻNE!!!
 
Opłata może być wnoszona w kasie Urzędu Gminy Jasło, przelewem lub pocztą na  rachunek Gminy Jasło: 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229 (zmiana numeru konta) lub u inkasentów.

Terminy płatności pozostały bez zmian tj.:
za styczeń, luty, marzec do 15 marca
za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na odpady komunalne.
    
Nową deklarację należy złożyć w przypadku, gdy bioodpady będą kompostowane
w przydomowym kompostowniku.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 

Zobacz również

Zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście)

Przypomnienie o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejsca nieprzeznaczone do ich składowania lub magazynowania

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Płatność na konto

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na rok 2020

Zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!