Wysoki kontrast

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:
  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności - także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika  Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.


Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu), oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego w terminie do 29 grudnia 2020 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, pokój 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle  pod numerami telefonów: 13 443 66 43, 13 442 11 27, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022
 

Dokumenty do pobrania:
  • Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021: pobierz
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: pobierz