Wysoki kontrast

Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Uwaga! 300zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Świadczenie dobry start przysługuje:
  • rodzicom,
  • opiekunom faktycznym,
  • opiekunom prawnym,
  • osobom uczącym się.
Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o „Dobry Start” można złożyć już od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną – w urzędzie (mieszkańcy Gminy Jasło w pok. 311, 3 piętro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Pliki do pobrania:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" - pobierz treść
  • załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" - pobierz treść
  • Oświadczenie - pobierz treść

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
Używamy Cookies - Więcej