Wysoki kontrast

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony, którzy mieli lub mają na utrzymaniu łącznie troje dzieci bez względu na ich wiek,
 • dzieciom:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Osobom niepełnosprawnym (w wieku powyżej 18. roku życia) Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 


W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:
 •  w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18. roku życia które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
 
 •  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 •  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument   potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP. Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2020 r. - 9,78 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł. Od 1 stycznia 2020 r. wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Jasło mogą składać wnioski w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30
środa 7.30-16.30
piątek 7.30-14.30
 
Wniosek o przyznanie Karty można złożyć przez internet - na portalu MRPiPS Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
 
Więcej informacji na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/

Szczegółowe informacje można również uzyskać w GOPS w Jaśle lub pod numerem telefonu: (13) 443 66 41 lub (13) 448 55 92.


Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 


Pliki do pobrania:
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!