Wysoki kontrast
       

     W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. 
       Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jasło został powołany przez Wójta Gminy Jasło zarządzeniem Nr 17/2011 z dnia 23 maja 2011 roku.
   Zespół Interdyscyplinarny to element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosuje metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji , podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowe podejście do problemu przemocy.
     Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują. Współpraca i skoordynowane działania mają na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Jasło.

Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
 
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań  w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie  Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zespół lub wynikających z problemów wynikających  w indywidualnych przypadkach.


PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Zgodnie z art.9d.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz.U.2015r. poz.1390) podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „ Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności  podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie( art.9d. ust.2)
Wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza 
„ Niebieska Karta- A „w przypadku powzięcia , w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członka rodziny  lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub osobę będącą świadkiem w rodzinie ( art.9d ust.4).
 
PAMIĘTAJ !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się poprosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie !

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania.

Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka.
 

JAK ZGŁOSIĆ PRZEMOC, JAK UZYSKAĆ POMOC

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję ( 997 , 112) lub Prokuraturę. Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

JEŻELI  DOŚWIADCZASZ  PRZEMOCY  LUB JESTEŚ ŚWIADKIEM, MOŻESZ ZGŁOSIĆ TEN FAKT DO :
 1. Komendy Powiatowej Policji w Jaśle                         13 443 83 10        
 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle    13 448 13 57
 3. Niebieska Linia                                                                   801 120 002 
                                
TELEFONY ALARMOWE

POLICJA                                         997
POGOTOWIE RATUNKOWE     999
TELEFON ALARMOWY              112