Wysoki kontrast

- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
 
1. Świadczenia  pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Jasło:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznym i niepublicznym ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskiej dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota , której wysokość ustalona jest na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


4. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 

5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się od dnia 1 września danego roku szkolnego, do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od dnia 1 października danego roku szkolnego do dnia 15 października.

6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego  ( śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, ciężka, długotrwała choroba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny, znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołowa, innych szczególnych zdarzeń losowych).

8. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

9. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane.

10. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

11. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną ucznia.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o stypendium szkolne - pobierz
2. Wniosek o zasiłek szkolny - pobierz