Wysoki kontrast
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do tego świadczenia są:
 • bezrobotni – Uwaga! By dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;
 • niepracujący studenci;
 • osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;
 • opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w  przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
UWAGA!
Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:
 • skrócenia na wniosek matki okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego  za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO -  1000 zł miesięcznie.
UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.


BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO
OKRES PRZYSŁUGIWANIA

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:
 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,