Wysoki kontrast
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:
 • osobie do ukończenia 18 roku życia lub gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia, - powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku okazało się bezskuteczne,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500 zł pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. W przypadku ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 brany jest pod uwagę dochód z 2018 r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

Świadczenie z Funduszu nie przysługuje, gdy osoba uprawniona (dziecko):
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej  całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany
 
Wymagane dokumenty :
 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 2. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano tego numeru  serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
 
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających  opodatkowaniu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (np. alimenty na rzecz dzieci, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą pomniejszone o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, ulga podatkowa na dzieci odliczona od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazana w PIT/UZ),
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów alb