Wysoki kontrast
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów
  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 Wysokość zasiłku - 215,84 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Pliki do pobrania:
  • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO - pobierz treść
  • OŚWIADCZENIE - pobierz treść