Wysoki kontrast


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest jednostką organizacyjną Gminy Jasło i realizuje  zadania należące do właściwości gminy z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus",
  • świadczenia „Dobry start”,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • wspierania rodziny, w tym działań na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin i osób samotnie gospodarujących, mieszkających na terenie gminy Jasło, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, zaburzenia i kryzysy spowodowane m.in.: bezrobociem, ubóstwem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub też bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego.


 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Nazwisko i imię e-mail Telefon
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl    13 443 66 43
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl    13 442 11 23
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl

    13 443 66 54
Szpak Halina