Wysoki kontrast
Harmonogram zajęć Klubu Seniora w WolicyHarmonogram zajęć Klubu Seniora w Chrząstówce

UWAGA!
Zmiany terminów realizacji zajęć gimnastyka 
w Klubach Seniora w Gminie Jasło - X 2020

Klub Seniora Chrząstówka
Jest: 
08.10., godz. 16:00, gimnastyka w Dom Ludowy w Chrząstówce
Będzie:
12.10., godz. 16:00, gimnastyka w Dom Ludowy w Chrząstówce
 
Harmonogram zajęć Klubu Seniora w Trzcinicy

UWAGA!
Z dniem 12.10.2020 r. zajęcia ruchowe (gimnastyka) w Klubie Seniora w Trzcinicy odbywać się będą w Budynku Filii GBP w Trzcinicy (Stara plebania). Najbliższe zajęcia planowane na dzień 15.10., godz. 14:30 nie odbędą się. O terminie zastępczym przekażemy informacje uczestnikom.

Informujemy, że przełożone z dnia 15.10.2020 r. (środa) zajęcia ruchowe (gimnastyka) w Klubie Seniora w Trzcinicy odbędą się w dniu 21.10.2020 r. w pomieszczeniach Filii GBP w Trzcinicy o godz. 14.30. 

Kolejne zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniu 22.10.2020 r. tj. czwartek.
Harmonogram zajęć Klubu Seniora w Warzycach

UWAGA!
Z dniem 12.10.2020 r. zajęcia ruchowe (gimnastyka) w Klubie Seniora w Warzycach odbywać się będą w Domu Ludowym w Warzycach 329. Do tej pory prowadzone były w szkole Podstawowej w Warzycach. Najbliższe zajęcia planowane są na dzień 14 października br. na godz. 17:00.

Zajęcia z dnia 14.10., godz. 17:00, gimnastyka w Domu Ludowym w Warzycach zostają przeniesione na dzień 19.10.2020 na godz. 17:00.
 

O Projekcie

Ważna informacja dotycząca naboru: pobierz treść

Tytuł projektu: Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło
Wnioskodawca: Gmina Jasło
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.08.2022


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 80 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów (55 kobiet/25 mężczyzn) z terenu gminy Jasło poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania czterech Klubów Seniora w okresie 09.2020 – 08.2022.

Grupa docelowa:
80 osób (55 kobiet/25 mężczyzn), które zamieszkują na terenie gminy Jasło zaliczanych do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w wieku 60+ tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Preferowane będą:
a) osoby z niepełnosprawności i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osoby samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
b) os. wszystkie z niżej wymienionych grup:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).
 

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe  pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:
1. Utworzenie Klubu Seniora w Chrząstówce, Trzcinicy, Warzycach i Wolicy
2. Funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora w Chrząstówce, Trzcinicy, Warzycach i Wolicy

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 80 szt.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 80 osób
3. Liczba miejsc w Klubie Seniora wspartych w wyniku realizacji projektu – 80 szt.
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w aspekcie społecznym w wyniku udziału w projekcie. - 64 osób

Finansowe przedsięwzięcia:
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej:  876 249,06 zł
Wkład własny: 51 544,08 zł   pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Dla udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Funkcjonowanie Klubów Seniora 01.09.2020-31.08.2022
Klub Seniora będzie funkcjonował będzie przez cały rok, w tym:
 1. Spotkanie edukacyjne  1/m-c. trwających 6-8 godz.;
 2. Warsztaty artystyczne 1 raz/kwartał po 6 godz.;
 3. Zajęcia aktywizujące ruchowo 1 raz/tydz. (ok. 2h lub 2 razy w tyg. po 1h);
 4. aktyw. kultur 1x/kw.;
 5. aktyw. artyst.1-2x/kw.;
 6. Warsztaty wizażu 1 raz/kw.
 7. Poradnictwo i doradztwo  psychologa 8h/mc.
Dom Ludowy w Warzycach,
Dom Ludowy w Chrząstówce,
Dom Ludowy w Trzcinicy
Dom Ludowy w Wolicy


Nabór

Trwa już nabór do projektu pt. „Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących na terenie gminy Jasło, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Oferujemy  zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, warsztaty wizażu; 2 dniowe wyjazdy integracyjne do Bukowiny Tatrzańskiej/Bieszczad/Krynicy; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.

Kryteria przyjęć:


 
 1. FORMALNE:
 • zamieszkanie na terenie gminy Jasło na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
 • wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
 • status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 
 1. MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:
 1. osoba samotna zamieszkująca i prowadząca gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym – 5 pkt.)
 2. posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – 10 pkt.)
Preferowane będą także:
 1. osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodu (na osobę samotnie gosp. lub na osobę  w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pom. społ. – 15 pkt. pkt. na podstawie zawartego w formularzu zgłoszenia oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy;
 2. osoby zaliczające się do poniżej podanej grupy:
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 15 pkt. (na podstawie dostarczonego zaświadczenia GOPS lub oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym zawierającym wszystkie przesłanki wykluczenia pod odpowiedzialnością karną);
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) - 15 pkt (na podstawie zaświadczenie GOPS).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz treść 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 
 1. Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny - pobierz treść
 2. Zaświadczenie lekarskie - pobierz treść
 3. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz treść
 4. Deklaracja udziału w projekcie - pobierz treść
 5. Oświadczenie w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia - pobierz treść