Wysoki kontrast

Trwa rekrutacja do projektu – „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”

W ramach projektu realizowane będą nowe formy wsparcia opiekuńczego dla niesamodzielnych osób starszych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Gminie Jasło.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Jasło, niesamodzielnych, po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.

Rekrutacja chętnych trwa do końca marca br. lub do wyczerpania miejsc. W projekcie przewidziano wsparcie dla 35 osób niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, mieszkańców Gminy Jasło. Będzie ono realizowane w dwóch formach:

1. sąsiedzkich usług opiekuńczych
2. teleopieki

Usługi muszą być realizowane łącznie.

Taleanioł jest realizowany przez Gminę Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach  projektu pn. „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Proces rekrutacji:

 Krok 1 -  zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdującym się na stronie internetowej Gminy Jasło  - TELEANIOŁ.
 Krok 2 – wypełnienie dokumentów: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Zaświadczenie lekarskie (Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) oraz Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego (Załącznik nr 3 do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4 do regulaminu)deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 do regulaminu)
 Krok 3 – dostarczenie wypełnionych dokumentów do Biura projektu, tj. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, pokój 309 czynnego w godzinach:
- poniedziałek: od 7.30 do 15.30- wtorek -  piątek: od 7.30 do 11.30 


Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
- za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze projektu lub w Biurze Obsługi Klienta UG w Jaśle
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło  z dopiskiem TELEANIOŁ – rekrutacja.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego
  5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  6. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych
Opaska ratująca życie

To usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa.

Opis usług:

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
• pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
 • towarzyszenie na spacerach;
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Teleopieka – usługa, dzięki której uczestnicy będą objęci opieką przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona będzie przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, dzięki którym w momencie zagrożenia życia lub zdrowia Seniorów zostanie poinformowane Centrum Teleopieki oraz osoba z najbliższego otoczenia sprawująca opiekę nad osobą niesamodzielną. Teleopieka ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, pok. 309, tel. (13) 44 366 60 lub 13 44 366 42, oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Jasło, w zakładce TELEANIOŁ.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tel.: 13 44366 60 lub 13 44366 42) lub mailowo (e-mail: gops.jaslo@onet.pl).

 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta: Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Nr Projektu: RPPK.08.03.00-0059/19
Tytuł Projektu: Teleanioł jasielski-usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych
Za okres: 01.01.2020 r.-31.05.2022 r.


Zobacz również

Klub Seniora

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!