Zawiadomienie

Dodano: 27.07.2012
A A A
W dniu 2 sierpnia 2012 r. (czwartek) godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Zawiadamiam, że w dniu  2 sierpnia  2012 r. (czwartek) godz. 14.00 w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2012.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jasło.

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło.

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.                   

16. Zakończenie.

 
                                                   Przewodniczący
                                                 Rady Gminy Jasło
                                                   Józef Dziedzic


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności