Zawiadomienie

Dodano: 23.10.2009
A A A
27 października 2009 r ( wtorek) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle,
ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Z A W I A D O M I E N I E



Uprzejmie informuję , że w dniu 27 października 2009 r ( wtorek) o godz.14ºº
w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta
między Sesjami
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Jasielskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/239/2009
Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasło
na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/309/2009 Rady Gminy
Jasło z dnia 30 września 2009 r w sprawie podjęcia realizacji inwestycji pod nazwą
„Budowa parkingu w centrum Osobnicy i chodnika łączącego parking z Zespołem
Szkół w Osobnicy”o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy
Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w 
ramach Poddziałania 9.1.2. Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w 
ramach Poddziałania 9.1.2. Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Jasło
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi
Trzcinica.
12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.




Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner