Zawiadomienie

Dodano: 26.01.2010
A A A
29 stycznia 2010 r ( piątek) o godz.11ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie informuję , że w dniu 29 stycznia 2010 r ( piątek) o godz.11ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na
prowadzenie Oddziału „O” dla wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/301/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28 sierpnia 2009 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło – Zręcin II etap” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/99 Rady Gminy Jasło z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny w Jaśle” i nadanie mu Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2010 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Warzyce.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasło.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009 r.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech PiękośCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności