Zawiadomienie

Dodano: 23.06.2010
A A A
W dniu 30 czerwca 2010 r. (środa) o godz.12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


Uprzejmie informuję , że w dniu 30 czerwca 2010 r. (środa) o godz.12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/384/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lanckorona,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego miejsko-gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

7. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Drugiej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Jasło z Województwem Podkarpackim i innymi jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu o nazwie: „PSeAP – podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żółków na lata 2010 -2016”,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania o nazwie „Dokończenie budowy budynku rekreacyjno-sportowego w Żółkowie” i zabezpieczenia środków finansowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jasło,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania o nazwie „Modernizacja Domu Ludowego w Warzycach”,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

14. Sprawy różne.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności