Zawiadomienie

Dodano: 29.12.2010
A A A
W dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek) godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  30 grudnia 2010 r. (czwartek) godz. 14.00

w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się

Sesja Rady Gminy Jasło
z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2010.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2011

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi  Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.  

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi          Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło

13. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r

14. Sprawy różne

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.  

17. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności