Zawiadomienie

Dodano: 22.02.2011
A A A
W dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz.11ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle
ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


       

      Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz.11ºº

w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

  z następującym porządkiem obrad:  

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174, na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego dla wychowanków będących mieszkańcami Gminy  Jasło.  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy na prace konserwatorskie

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie.

8. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2011 rok.

         a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

         b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

             budżetowej,

         c) odczytanie opinii Komisji Rady,

         d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej
             izby oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek,

         e) dyskusja

         f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta

         g) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na  lata 2011 -2019  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok   

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w ramach działania 9.5, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi  Jareniówka stanowiącej własność Gminy Jasło    

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora  Gminnego         Zakładu Komunalnego w Jaśle

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2011 r

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2011 r.

18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2010 r.  

19. Sprawy różne.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i zapytania.                    

22. Zakończenie.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef DziedzicCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności