Zawiadomienie

Dodano: 22.03.2011
A A A
W dniu 25 marca 2011 r. (piątek) godz. 14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle
ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

 Zawiadamiam , że w dniu  25 marca 2011 r. (piątek) godz. 14.00

w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4

odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jasło na lata 2010 -2015

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasło oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie  szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasło na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2020.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

12. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Jaśle za 2010 r.  

13. Sprawy różne

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.  

16. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności