Z ostatniej chwili

Dodano: 30.06.2011
A A A
Wójtowi Gminy Jasło jednogłośnie udzielono absolutorium


W czwartek, 30 czerwca 2011 r. o godz. 13.00 odbyła się sesja Rady Gminy Jasło. Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.

Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2010 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Maria Liszka.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Rada Gminy podjęła 132 uchwały w tym 18 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. Wójt podjął 84 zarządzenia, w tym 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Dochody zostały wykonane w wysokości 48 757 355,97 zł – co stanowi 101,83% planu dochodów po zmianach.


Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło i po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzono głosowanie. Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Jasło podjęto jednogłośnie 14 głosami za.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności