Informacja

Dodano: 24.11.2011
A A A
W dniu 30 listopada 2011 r. (środa) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada  2011 r. (środa) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków          transportowych na terenie Gminy Jasło

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru  informacji w sprawie podatku od nieruchomości.    

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2012 rok”.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

15. Sprawy różne.

16. Interpelacje i zapytania radnych

17. Wolne wnioski i zapytania..

18. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner