Aktywni w gminie Jasło

Dodano: 24.07.2017
A A A


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.06.2017 rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywni w gminie Jasło”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym  projektu jest aktywna integracja 30 osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę wiejską Jasło poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w wyniku zastosowania dostępnych narzędzi i doprowadzenie do aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej 60% uczestników/czek  projektu, w tym zatrudnienia 22 % uczestników/czek projektu do 31.12.2018 r.

Grupę docelową w projekcie stanowi 30 osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z póź. zm.) i ich rodzin, zamieszkujących gminę wiejską Jasło.

W ramach projektu uczestnicy realizować będą ścieżkę reintegracji korzystając z warsztatów rozwoju osobistego, grupowym i indywidualnym poradnictwie specjalistycznym, terapii psychologicznej rodzinnej, pomocy prawnej. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do kultury, sportu i usług zdrowotnych. Wszyscy zrealizują szkolenia zawodowe, 4 miesięczne staże zawodowe oraz skorzystają z pośrednictwa pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi 987. 262,50 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 839.172,50 zł, wkład własny 148. 090,00 zł.


 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner