Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dodano: 28.08.2019
A A A
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Jasło umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu przysługuje zwrot kosztów kształcenia.

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 
Akty prawne:  

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U.  z 2019 poz. 644)                     
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391)
5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).
Wniosek należy składać w biurze obsługi klienta na parterze budynku Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło  lub pocztą na adres ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do wniosku:

1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
4. Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika,
8. Oświadczenie o statusie pracodawcy,
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz treść
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika - pobierz treść
3. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy - pobierz treść
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz treść
5. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności