Informacja o dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Dodano: 06.06.2019
A A A
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm. ), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Jasło, a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1
w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:

a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,

b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego

2. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

3. Ksero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia,

4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Jasło ul. Słowackiego 4 , 38-200 Jasło

Termin składania wniosków  do 28 czerwca 2019 r.


 
Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności