Informacja

Dodano: 17.01.2017
A A A
W dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 13ºº odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2017 r (czwartek) o godz. 13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.  
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2017 rok
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek,
e) dyskusja
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta
g) podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na lata 2017 - 2020.
  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami”.
   
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2017 r. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2017 r.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 r.

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Zakończenie.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności