PIEC W DOMU NIE JEST SPALARNIĄ ODPADÓW!

Dodano: 21.01.2019
A A A

Spalanie różnego rodzaju odpadów jest powodem powstawania wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska spalanie odpadów w piecach do ogrzewania domów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem lub karą grzywny.

W ostatnim czasie obserwuje się na terenie Gminy Jasło coraz częstsze przypadki spalania odpadów w piecach do ogrzewania domów jednorodzinnych. Między innymi spala się plastikowe butelki, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające tworzywa sztuczne (np. kartony po napojach), odpady płyty wiórowej, stare meble, starą odzież i inne odpady.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, w spalarniach odpadów temperatury spalania utrzymują się powyżej 800 – 1000 °C, a spaliny są oczyszczane w urządzeniach oczyszczających. Natomiast w domowych paleniskach temperatury są dużo niższe, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają bardzo szkodliwe związki chemiczne, oddziałujące na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w najbliższym otoczeniu.

W trakcie takiego spalania odpadów powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak:

•       pył
•       tlenek węgla (CO)
•       nieorganiczne związki chloru i fluoru
•       tlenki azotu jako NOx
•       dwutlenek siarki SO2
•       metale ciężkie : kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom
•       związki organiczne (dioksyny i furany)
 
Zanieczyszczenia te są przyczyną powstawania chorób nowotworowych, alergii, chorób płuc i innych schorzeń. Ponadto, ze względu na niewielkie wysokości kominów zanieczyszczają najbliższe otoczenie, szczególnie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak wiatru, duża wilgotność powietrza). Jednymi z najbardziej szkodliwych substancji powstających przy spalaniu odpadów są dioksyny i furany, które należą do grupy związków rakotwórczych, a ich wpływ na zdrowie i życie ludzi widoczny jest dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach.
 
Dla przykładu, stężenie dioksyn i furanów w dymie wydobywającym się z domowych kominów może wynosić kilkanaście razy więcej niż dopuszczalne stężenie tych substancji dla spalarni odpadów, gdzie zainstalowane są urządzenia oczyszczające spaliny, a wielkość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza jest monitorowania poprzez wykonywanie pomiarów kontrolnym. Mimo stosowania takich zabezpieczeń, budowie nowych spalarni, towarzyszą niejednokrotnie protesty okolicznych mieszkańców z obawy na zanieczyszczenie środowiska.  
 
WARTO PAMIĘTAĆ!!!

Piec w domu nie jest spalarnią odpadów!
Spalanie różnego rodzaju odpadów jest powodem powstawania wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska!

Odpady niebezpieczne powinny być poddane recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych instalacjach, a nie poddawane spalaniu w domu!    
 
Spalanie odpadów powoduje nieobliczalne szkody dla zdrowia ludzi i środowiska!

 

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska spalanie odpadów w piecach do ogrzewania domów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem lub karą grzywny.


 
                                                        Wójt Gminy Jasło
                                                         Wojciech Piękoś
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności