Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Dodano: 09.01.2019
A A AOgłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

 
Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r. , poz. 1431, 1544) Gmina Jasło ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
 
Czas realizacji zadania: 2019-2020 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasło poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup  nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Projekt skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasło, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Od partnerów w ramach projektu oczekujemy realizacji zadań w zakresie:
- zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- współpracy z Gminą  w trakcie przygotowywania projektu.
 
Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:
1.  informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2017;
2. zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok  produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami); wg stanu na koniec 2017 r., obejmującego wyłącznie:
- wozy ratowniczo-gaśnicze,
- motopompy,
- urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.    
3. Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:
•    dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
•    statut.
 
Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Gmina Jasło
38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
w terminie do 30.01.2019 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór partnerów”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasło w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności