Zawiadomienie

Dodano: 12.12.2018
A A A
W dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  19  grudnia  2018 r. (środa) o godz. 15.00  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Jasło oraz  zasad ich wypłacania.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasło w latach 2018 – 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Jasło z dnia  15 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

12. Sprawy różne.
   
13. Interpelacje i zapytania radnych.  

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

15. Wolne wnioski i zapytania.     
  
16. Zakończenie.          

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

                                                                         


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności