Zawiadomienie

Dodano: 18.01.2019
A A A
W dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu 23  stycznia  2019 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2019 rok
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
g) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na lata 2019 - 2023
a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) przedstawienie autopoprawki Wójta,
e) dyskusja,
f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki  Wójta,
g) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Jasło, uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 - 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2019 r.
12. Przedstawienie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Nr XXIII/23/2018 r. z dnia 15.11.2018 r.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i zapytania.     
18. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności