INFORMACJA

Dodano: 29.10.2012
A A A
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasło

   
 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JASŁO !
 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od 2013 roku nasza gmina przejmie z mocy ustawy władztwo nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.

    Wobec powyższego Rada Gminy Jasło podjęła stosowne uchwały:
 
1. Uchwała NR XXX/182/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2. Uchwała NR XXX/183/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
3. Uchwała NR XXXII/200/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
4. Uchwała NR XXXII/201/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. Uchwała NR XXXII/202/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło.
 
Zgodnie z §3 uchwały wskazanej w pkt. 5 wszyscy mieszkańcy Gminy Jasło z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia Deklaracji DOK , dotyczącej opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminie do 30 listopada 2012r.  w pok. 113 – I piętro Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

Wzór Deklaracji DOK - pobierz

Prosimy o poważne potraktowanie w/w obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz .U. 2012.391). 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner