Zawiadomienie

Dodano: 23.01.2013
A A A
W dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 13ºº  w świetlicy   Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.     
     
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warzycach na prace konserwatorskie.

5. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2013 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek,
e) dyskusja,
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
g) podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na lata 2013 -2019.
  
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego     Zakładu Komunalnego w Jaśle.
  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2013 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2013 r.

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2012 r.

15. Sprawy różne.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.
                  
18. Zakończenie.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności