Wójt gminy Jasło otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

Dodano: 13.06.2014
A A A
W czwartek, 12 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 odbyła się sesja Rady Gminy Jasło. Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2013 r.
W czwartek, 12 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 odbyła się sesja Rady Gminy Jasło. Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2013 r.

 

Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2013 r.

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2013 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2013 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Maria Liszka.W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. a Wójt wydał 11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Dochody zostały wykonane w wysokości 40 401 465,22 zł – co stanowi 99,61% planu dochodów po zmianach.Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło i po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzono głosowanie. Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Jasło podjęto jednogłośnie (14 głosami za).

 

Za udzielone absolutorium Wójt podziękował radnym a także kierownikom, pracownikom i sołtysom, którzy swoją pracą przyczynili się do jego otrzymania.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności