Ogłoszenie

Dodano: 30.04.2012
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Warzyce
  GPI.-2012-33/2010                                                            Jasło,2012.04.26
                                                          O G Ł O S Z E N I E

       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn.zm./, Uchwałą  Nr XX/122/2011 Rady Gminy w Jaśle z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nr ewid. działki - 1122/1Pow. w ha - 0,0373
Nr KW
- 48119/7
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Warzyce
Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie z drugą zmianą studium uchwaloną przez Radę Gminy Jasło  Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30.09.2011 działka leży w terenie oznaczona symbolem MN obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących
Rodzaj zbycia - forma bezprzetargowa
Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 5 700,00
Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut.Urzędu od dnia 30 kwietnia br. do dnia 11 czerwca 2012r.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na terenie wsi Warzyce, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od 30 kwietnia br. do 21 maja 2012 r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności