Ogłoszenie

Dodano: 06.06.2012
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Niepla
GPI .2012-31/2010                                                      Jasło, 2012.06.01
                                                         
                                                  O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn.zm./, Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy w Jaśle z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz.1549) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Niepla.

Nr ewid. działki - 275/2
Pow. w ha - 0,22
Nr KW
- 39795/3
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Niepla
Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  uchwalonego przez Radę Gminy Jasło  Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r. działka leży w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i zagrodowej  z usługami towarzyszącymi.
Rodzaj zbycia - forma przetargowa
Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 20 970,00
Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 8 czerwca  2012 r. do dnia 20 lipca 2012r.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na  tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na terenie wsi Niepla w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności