Ogłoszenie

Dodano: 06.06.2012
A A A
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, położone we wsi Zimna Woda
 GPI.6845.7. 2012                                                           Jasło,2012.06.01
                                                       
                                                 O G Ł O S Z E N I E      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651 z późn. zm. /  i  § 6  ust.3  tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi  Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy położonej we wsi Zimna Woda
     
Nr ewid. działki - 243/4
Pow. w ha - 0,3041
Nr KW - 8101
Opis nieruchomości - działka niezabudowana położona w Zimnej Wodzie  zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako R  kl.IIIa i R kl.IIIb
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Planu nie ma
Okres umowy - do lat 3
Wysokość czynszu w q żyta  - rocznie - 0,81
Termin zagospodarowania nieruchomości - W termie 1-go miesiąca  od podpisania umowy dzierżawnej.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie,we wsi Zimna Woda a informację o jego wywieszeniu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od dnia 8 czerwca  br . do dnia 29  czerwca 2012 r.
     


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności