Ogłoszenie

Dodano: 20.07.2012
A A A
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Trzcinica
GPI.6840.20.2011                                                                                  Jasło,2012-07-17

                                                          O G Ł O S Z E N I E                             
                                                         
       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn.zm./, Uchwały  Nr XL/295/2009 Rady Gminy w Jaśle z dnia 15 lipca  2009  r. i Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiących własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Trzcinica.

  • Nr ewid. działki - 517/2

Pow. w ha - 0,0857

Nr KW
- 34529/3

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Trzcinica

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma Zgodnie ze  Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło  Uchwalonym przez Radę Gminy  Jasło Uchwałą nr XXXII/247/2001 wraz z pierwszą zmianą studium  Uchwała    Nr  XXX/VII/228/2005 oraz drugą  zmianą studium uchwaloną przez Radę Gminy  Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r. działa nr 517/2 i dz518 leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących. 
       
Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 11 280,00

Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

  • Nr ewid. działki - 518

Pow. w ha - 0,0440

Nr KW
- 48468

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Trzcinica

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma Zgodnie ze  Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło  Uchwalonym przez Radę Gminy  Jasło Uchwałą nr XXXII/247/2001 wraz z pierwszą zmianą studium  Uchwała    Nr  XXX/VII/228/2005 oraz drugą  zmianą studium uchwaloną przez Radę Gminy  Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r. działa nr 517/2 i dz518 leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących. 
       
Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 5 780,00

Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia


Osobom  którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości  zgodnie z ar.34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć  wniosek do tut. Urzędu od dnia  20 lipca  2012 r.  do  31 sierpnia 2012r.                                                                    

Wykaz  nieruchomości  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i we wsi Trzcinica, w prasie lokalnej oraz na stronach  internetowych urzędu w okresie od dnia  20 lipca 2012 r do dnia 10 sierpnia 2012 r.                    Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności