Ogłoszenie

Dodano: 28.08.2012
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Osobnica
GPI.6840 -21,24/2011                                                      Jasło,2012.08.21

                                                              O G Ł O S Z E N I E

       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn.zm./, Uchwały Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy w Jaśle z dnia 29 maja 2012 r., Uchawły Nr XXVI/167/2012 z dnia 29 maja 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży:
     

 1. Nr ewid. działki - 61861/1
  Pow. w ha - 0,01
  Nr KW
  - 7520
  Opis nieruchomości
  - działka niezabudowana w miejscowości Osobnica
  Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jak teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
  Rodzaj zbycia - forma przetargowa
  Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 1 320,00
  Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

 2. Nr ewid. działki - 3464
  Pow. w ha - 0,13
  Nr KW
  - 33905
  Opis nieruchomości
  - działka niezabudowana w miejscowości Osobnica
  Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jak teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
  Rodzaj zbycia - forma przetargowa
  Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 15 730,00
  Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

 3. Nr ewid. działki - 3507
  Pow. w ha - 0,09
  Nr KW
  - 33905
  Opis nieruchomości
  - działka niezabudowana w miejscowości Osobnica
  Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło działka leży w terenie oznaczonym symbolem R jako teren produkcji rolnej
  Rodzaj zbycia - forma przetargowa
  Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 1 320,00
  Termin zagospodarowania nieruchomości - 1 rok od daty nabycia

  Osoby  którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut Urzędu od dnia 28 sierpnia br. do dnia 9 października 2012 r.
  Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na terenie wsi Osobnica, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od 28 sierpnia br. do 18 września 2012 r.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności