Ogłoszenie

Dodano: 30.01.2013
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Osobnica

GPI.6840.4.2012                                             Jasło,2013.01.28

O G Ł O S Z E N I E

        Na podstawie art.67 ust. 1, 2 pkt.1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm./, Uchwały XXXIII/212/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje  do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nr ewid. działki - 996

Pow. w ha - 0,10

Nr KW
- 33905/6

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Osobnica

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło Uchwalonym przez Radę Gminy Jasło Uchwałą nr XXXII/247/2001 wraz z pierwszą zmianą studium Uchwała Nr XXX/VII/228/2005 oraz drugą zmianą studium uchwaloną przez Radę Gminy  Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r. działka nr 996 leży w terenie oznaczonym symbolem MN tj. około 20 m w części wschodniej działki jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących, pozostała część działki leży w ternie oznaczonym symbolem R jako rolnicza przestrzeń produkcyjna


Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 1 569,00

Termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od daty nabycia

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut.Urzędu od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 14 marca 2013 r.

Wykaz nieruchomości wywiesza  się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na terenie wsi Osobnica w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od 31 stycznia 2013 r. do dnia 20 lutego br.
 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności