Ogłoszenie

Dodano: 30.01.2013
A A A
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Szebnie
GPI.6840.23.2011                                   Jasło,2013.01.28

                                              O G  Ł O S  Z  E  N  I E


       Urząd Gminy Jasło działając zgonie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiących własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

  • Nr ewid. działki - 452/1

Pow. w ha - 0,1874

Nr KW
- 39082/2

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Szebnie

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło Uchwalonym przez Radę Gminy Jasło Uchwałą nr XXXII/228/2001 oraz z drugą zmianą studium uchwaloną Uchwała Nr XV/86/2011 działki nr 452/1,452/3 i 570 leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.               

Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 7 467,00

Termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od daty nabycia

  • Nr ewid. działki - 452/3

Pow. w ha - 0,0444

Nr KW
- 39082/2

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Szebnie

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło Uchwalonym przez Radę Gminy Jasło Uchwałą nr XXXII/228/2001 oraz z drugą zmianą studium uchwaloną Uchwała Nr XV/86/2011 działki nr 452/1,452/3 i 570 leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.               

Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 3 387,00

Termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od daty nabycia

  • Nr ewid. działki - 570

Pow. w ha - 0,0656

Nr KW
- 34528/6

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Szebnie

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło Uchwalonym przez Radę Gminy Jasło Uchwałą nr XXXII/228/2001 oraz z drugą zmianą studium uchwaloną Uchwała Nr XV/86/2011 działki nr 452/1,452/3 i 570 leżą w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.               

Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 5 787,00

Termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od daty nabycia

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34.1 pkt.1  i 2  mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 31 stycznia 2013 r do dnia 14 marca 2013 r.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na terenie wsi Szebnie, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od 31 stycznia 2013 r. do dnia 20 lutego br.
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności