Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem we wsi Brzyście

Dodano: 01.12.2009
A A A
GPI-6018-25/2009
Jasło, 2009-11-25

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z póżn.zm./ oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U Nr 261,poz.2603 z 2004 z późn. zm )i § 6 ust.3 tiret 8 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło ( Dz.Urz.Woj. Podk. Nr 61 poz.1549) , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem we wsi Brzyście.

Nr ewid. działki - cz.dz.2/2
Pow. w ha - 0,01
Nr KW - 39322
Opis nieruchomości - Działka zajęta pawilonem handlowym
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma
Okres umowy - dłużej niż 3 lata
Wysokość czynszu w zł m² / miesiac/- 0,50Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i we wsi Brzyście, a informację o jego wywieszeniu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od 1 grudnia br. do dnia 22 grudnia 2009r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności