Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Trzcinica

Dodano: 15.07.2010
A A A
GPI-2012-29/09 2010
Jasło, 2010-07-12


OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późn.zm./, Uchwały Nr LI/359/2010 Rady Gminy w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:Nr ewid. działki - 890/2, 897/1
Pow. w ha - 0,0177, 0,1262
Nr KW - 43091
Opis nieruchomości - Działka 890/2 niezabudowana położona w miejscowości Trzcinica stanowi drogę łączącą działkę 897/1 z drogą publiczną

Działka 897/1 niezabudowana położona w miejscowości Trzcinica. Na działce znajdują się dwie studnie kopane.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło uchwalonego uchwałą Nr XXXII/247/01 Rady Gminy w Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r . oraz zgodnie z pierwszą zmianą Studium uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXVII/228/2005 z dnia 30.12. 2005 r. działki leżą w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.


Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 11 590,00Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 16 lipca br. do dnia 27 sierpnia 2010 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi Trzcinica, w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu w okresie od 16 lipca br do 6 sierpnia 2010r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności