Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży we wsi Szebnie

Dodano: 25.03.2011
A A A
GPI -2012-7,24/2010/2011                                         Jasło,2011.03.21
                                              
                                                O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie  z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn. zm./,  Uchwały Nr IV/16/2010 i Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

  • 1. Nr ewid. działki - 200/2
Pow. w ha - 0,1357
Nr KW - 39082
Opis nieruchomości - Działka  niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXII/247/2001 z dnia 11.12.2001 r. wraz z pierwszą zmianą uchwaloną przez Radę Gminę Jasło Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXII/228/2005 z dnia 30.12 2005 r. działka leży w ternie częściowo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową     jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług towarzyszących. Przez niniejszą część działki przebiega istniejący i projektowany gazociąg wysokoprężny.


Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 12 000,00

  • 2.Nr ewid. działki - 121/16
    Pow. w ha - 0,0358
Nr KW - 34528
Opis nieruchomości - Działka  niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Jasło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XX/228/2005 z dnia 30.12.2005 r .działka  leży w obszarze   oznaczonym symbolem ZP - obszar zieleni parkowej istniejącej i projektowanej do ochrony i urządzenia                                                                                 

Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 4 000,00

Osoby ,którym przysługuje  pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 25 marca br. do dnia  6 maja 2011 r.


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut .Urzędzie,we wsi Szebnie  w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu w okresie od dnia 25 marca br. do dnia 15 kwietnia 2011r.
   

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności