Ogłoszenie

Dodano: 29.06.2011
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Osobnica
GPI.6840.9.2011                                                     Jasło, 2011.06.24

                                                                    O G Ł O S Z E N I E

       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie  z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn. zm./,  Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy w Jaśle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
      
 
Nr ewid. działki - 1513/2
Pow. w ha
- 0,1003
Nr KW
- 33566/7
Opis nieruchomości
- Działka niezabudowana bez dojazdu. Zostanie ustanowiona służebność przejazdu i  przechodu przez działkę 1513/1 do działki 1513/2   

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma. Wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego.   

Rodzaj zbycia - Forma bezprzetargowa
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 12.600,00 /w tym 810,00 zł wartość służebności/

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia  29 czerwca  2011 r. do dnia 10 sierpnia 2011 r.
 
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi  Osobnica, w prasie lokalnej i na  stronach internetowych urzędu w okresie od dnia 29 czerwca  2011 r. do dnia 20 lipca  2011 r.

    Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności