Dodano: 22.01.2014
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.


Tytuł zadania :  III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Zadanie:  III Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od  9 stycznia 2014 r. do 16 stycznia 2014 rok.
Brak uwag do w/w oferty.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności