Informacja

Dodano: 09.07.2014
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania: Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jaśle złożył ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Zadanie:  Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń UG.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  16 lipca  2014 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnychFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności